Imádságra nevelés lehetőségei kreatív eszközökkel
LT’18.1.
Vezető: Programfelelős: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), előadó: Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI)
Időpont: 2018-04-09 - 2018-04-09
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
Célkitűzés:
A mindennapi katechézisről való beszélgetés során gyakran merülnek fel olyan kérdések, amelyek az imádsághoz, imádságra neveléshez kapcsolódnak.
• Van-e létjogosultsága az imádságra nevelésnek és mit jelent egyáltalán?
• Hogyan lehet imádságra nevelni hittanórai keretek között?
• Hogyan használhatóak fel hétköznapi tárgyak és eszközök a kegyességi életre való nevelés szolgálatában?
• Milyen imádságformák jelenhetnek meg a hittanórán?

A képzés során többek között ezekre a kérdésekre keresünk választ. Az imádságra nevelés elméleti alapjai mellett olyan konkrét ötletekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek segítséget nyújtanak az általános iskolai korosztály imádságra neveléséhez. A műhelymunka során néhány eszközt el is készítünk. A résztvevők számára szakmai anyagot és ötlettárat bocsátunk rendelkezésre.
Ajánlott irodalom:
Megújuló katechézis, MRN 2017/2, in: http://refpedi.hu/mrn2017/02/ KORHER, EDGAR JOSEF: Hogyan tanítsunk imádkozni?, Budapest, Jel Ki-
adó, 1991.
NÉMETH DÁVID: Pasztorálantropológia, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017

Megújuló katechézis 1. 2018
A „Z” generáció katechézisének kihívásai és lehetőségei
LT’18.2.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI) Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2018-05-07 - 2018-05-07
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
épzés célja:
A lelkipásztorok, hittanoktatók általános tapasztalata, hogy napjaink generációja másként gondolkodik, sokszor más módon (is) megszó-lítható és megszólítandó. Olyan népszerű fogalmak terjednek már a mindennapi közbeszédben is, mint a Z, Y, Alfa generáció - digitális bennszülött, gamifikáció, stb. Mit jelentenek ezek a kifejezések való-jában? Tényleg más-e a digitális generáció, mint a korábbi időszakok gyermekei és fiataljai? Hogyan vihetjük hozzájuk közel Isten Igéjét és milyen tipikus/atipikus jellemvonásokra érdemes odafigyelnünk? Milyen valláspedagógiai szempontokat vegyünk figyelembe a készü-lés során és vannak-e hasznos módszertani lehetőségek? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a képzés során. Célunk az aktuális kihívások feltérképezése és ötletek, lehetőségek felkínálása a mindennapi ka-techézis számára. A résztvevők a téma megalapozása után játékos, kreatív módszertani lehetőségekkel ismerkedhetnek meg, melyek mobiltelefonon, számítógépen és egyéb technikai eszközön használ-hatóak.
Ajánlott irodalom:
A „Z” generáció katechézise, MRN 2017/4, in: http://refpedi.hu/mr-
n2017/04/#page=1
Fegyverneki gergő: IKT-s ötlettár, Budapest, Neteducatio Kft., 2016. Fegyverneki gergő - AKNAI DÓRA ORSOLYA: A mobiltanulás ábécéje
pedagógusoknak, Budapest, Neteducatio Kft., 2017.
PRIEVARA TIBOR: A 21. századi tanár, Budapest, Neteducatio Kft., 2015. TÓTH-MÓZER SZILVIA - LÉVAI DÓRA - SZEKSZÁRDI JÚLIA (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia. Tanulmánykötet, Budapest, ELTE, 2012, letölthető: http://www.eltereader.hu/me-dia/2014/05/Digitalis_nemzedek_2012_konferenciako-tet_READER.pdf

A kiégés megelőzése és az egészség-gondozás lehetőségei a lelkipásztori szolgálat területén
LT’18.3.
Vezető: Dr. Bagdy Emőke (klinikai szakpszichológus, professor emerita)
Időpont: 2018-09-19 - 2018-09-21
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
A kiégés /burn out/ 1974-ben Freudenberger által leírt jelensége min-den humán szolgálati területen, gyógyító, segítő-lelkigondozó hivatás-ban kialakulhat, mint betegségig fokozódó teljesítőképtelen, örömtelen fásultsági állapot. Létrejöttének vannak prodróma /előrejelző/ tünetei és szoros kapcsolatot mutat a hivatást végző személyiség attitüdjével, viselkedésmódjával, a szakfeladatok művelésének mikéntjével. Schmi-dbauer írta le a „segítő szindrómát”, valamint tipizálta a hivatásnak a személyiségre gyakorolt „torzító és veszélyeztető hatásait”.
A kurzus során erősen gyakorlatorientált megközelítésben foglal-kozunk a kiégésre veszélyeztető tényezőkkel, az egészségben maradás személyiségi faktoraival, a rezilienciával, rugalmassággal, a distresszek-kel való megküzdés jellegzetes módjaival, a romboló és a fejlődést szolgáló copingokkal, a telítődés elkerülését lehetővé tevő önsegítő „gyógymódokkal”, a szelf menedzsment leghatékonyabb technikáival. Elemezzük az egészséglélektani kutatásokra alapozott önkarbantartó és közösségi, kölcsönösen egymást segítő módszereket, példákkal szol-gálunk a hazai és erdélyi lelkipásztori gyakorlat területéről. Munkamód-ként a “problem based learning” módszerét alkalmazzuk, amely a haté-kony együttműködés csoportos munkalehetőségének begyakorlását is lehetővé teszi. A hatékony munkát handoutokkal segítjük elő.
Ajánlott irodalom:
Bagdy Emőke: Pszichofitness, Budapest, Animula Kiadó, 2009. Bagdy emőke: Vitalitás-generátorok, in: Kállai János - Varga József - Oláh Attila (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban, Bu-dapest, Medicina Kiadó, 2008, 239-273.
Bagdy Emőke - EISLER OLGA: A probléma-alapu tanulás alkalmazási tapasztalatai a szupervizor képzésben, in: Bagdy Emőke - Wiesner Erzsébet (szerk.): Szupervizió, egyén, csoport, szervezet, Budapest, PrintX Kiadó, 2005, 305-321.
TOMCSÁNYI TEODORA - JELENITS ISTVÁN: Tanakodó, Hid, Budapest, 1999. HÉZSER GÁBOR: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó, 1995.

A kazuália teológiája és gyakorlata 1.
A házasság
LT’18.4.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Szabó Lajos (egyetemi tanár, EHE)
Időpont: 2018-10-08 - 2018-10-10
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Jóllehet korunkban hihetetlen változáson mennek át az egyéni élet-vezetés és a családi életvitel formái, e folyamatok és fordulópontok vallási „lekísérése” még mindig állandó tartozéka a keresztyén ha-gyománynak és hagyományos egyházi életnek. Az egyház és a vallás jelenlétének igénylése az élet fordulópontjain annak ellenére jelentő-séggel bír, hogy a mindennapokban nem feltétlenül látjuk az egyház szolgálatát kérők életében az öntudatosan megélt hitélet ismérveit. A kazuális szolgálatok belátható időn belül továbbra is a lelkipásztori szolgálat konstans elemei maradnak. Mindeközben nem titkolható a lelkészek részéről két szélsőséges viszonyulás a kérdéshez: egyrészt továbbra is szeretnénk missziói lehetőségnek tekinteni a kazuális jellegű szolgálatokat, holott a tapasztalat ezt nagyon ritkán igazolja vissza; másrészt nem titkolható az a kelletlenség, rossz lelkiismeret vagy frusztráltság, amely a „vallási szolgáltatások” elvégzését kísérik. A továbbképzés során egyrészt teológiailag szeretnénk tisztázni a kazuális szolgálatok tartalmát, reflektálva azokra a változásokra, ame-lyek naponta érintik a lelkész tényleges munkavégzését. A teológiai szempontok tudatosítása segíthet helyesen értékelni az egyes szituá-ciókat, a saját szerep és az egyház küldetésének szempontjából. Más-részt gyakorlati megoldások, liturgiai formák és lelkigondozói esetek támaszthatják alá helyes teológiai és etikai álláspontunk alkalmazását. A kazuális sorozat első tanfolyama - részben folytatva az úrvacso-ra és a keresztség kurzusok tematikáját - a házasságra és a házasság körüli kérdésekre koncentrál: hogyan viszonyuljon a lelkész a házas-ság előtti tartós együttéléshez, illetve élettársi kapcsolatokhoz? Miről érdemes beszélgetni az esküvőre készülőkkel? Milyen konfliktusok terhelik e kapcsolatokat, majd a házasságot? Meddig lehet szerepe egy eskető lelkésznek az esküvő után? Meddig tart a lelkész kíséré-se, törődése? Hogyan kezeljük az esketési szertartás gyülekezetének össze tételét, elvárásait, rítusgényeit? Hogyan lehet bevonni az érintetteket az istentiszteleti szertartásba? Válás és válás körüli konfliktusok. Vállalható-e teológiailag és etikailag egy esetleges válási szertartás? Második házasság megáldásának teológiai és lelkigondozói
aspektusai, stb.

Ajánlott irodalom:
FAZAKAS SÁNDOR (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Luther Kiadó/Kálvin Kiadó, 2017.
HÉZSER GÁBOR: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez. Elméletek és gyakorlati lehetőségek, Budapest, Kálvin Kiadó, 2007.
JOSUTTIS, MANFRED: A lelkész más (különösen a 9. fejezet), Kolozsvár, Exit Kiadó, 2017.
SEFCSIK ZOLTÁN: Kazuális szolgálatok in: Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész, Budapest, Luther kiadó, 2010, 165-178.

Drámapedagógiai lehetőségek a katechézisben
LT’18.5.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2018-10-24 - 2018-10-26
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12 Ft/fő
A drámapedagógia, mint tanítási metodika közel 40 éve van jelen a magyarországi színházi és iskolai színtereken. Mára hatalmas meny-nyiségű magyar nyelvű szakirodalom, kiépült szervezeti rendszer áll az érdeklődők rendelkezésére.
Hogyan használható a drámapedagógia a hittanoktatásban? Mi az, amit módszerei közül mi is átemelhetünk tanítási gyakorlatunkba? Milyen haszna lesz diákra és hittanoktatóra nézve a drámás hittanó-rának? Hogyan fejlődhet közösségünk, a tanár-diák kapcsolat a közös játék segítségével? Hogyan tervezzünk meg egy drámás órát, hogyan vezessünk játékokat?
A képzés során ezeket a kérdésköröket is érintve a gyakorlatba átültethető, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre. Gya-korlatorientált munkára invitáljuk a résztvevőket.
A résztvevők számára helyben mappát adunk kézbe, melyben hazavihető ötlettárat és egyéb segédletek találhatóak. Ezen kívül, to-vábbi bőséges anyagot (ötleteket, feldolgozásokat) küldünk ki a részt-vevők számára e-mailben a képzést követően. Előzetes drámapeda-gógiai gyakorlat nem előfeltétel.

Programtervezet:
Fogalmi tisztázások, a drámapedagógia alapjai és katechetikai kapcso-lópontok. Műhelymunka, saját élményű játék és feldolgozás.
Ajánlott irodalom:
GABNAI KATALIN: Drámajátékok, Budapest, Magyar Drámapedagógiai
Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1993.
NEELANDS, JONATHAN: Dráma a tanulás szolgálatában, (ford. Szauder Erik) Színházi füzetek IV., Budapest, Magyar Drámapedagó-giai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1994.
KAPOSI LÁSZLÓ (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak,
Budapest, Magyar Művelődési Intézet, Magyar Drámapeda-gógiai Társaság, 1999.
KAPOSI LÁSZLÓ: Drámapedagógiai olvasókönyv, Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1995.
KAPOSI LÁSZLÓ: Játékkönyv, Színházi füzetek IV., Budapest, Kerekasztal
Színházi nevelési Központ és a Marczibányi Téri Művelődési Központ, 2002.
MONTÁGH IMRE (2003): Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve/MONTÁGH IMRÉNÉ - BITTERATIBORNÉ: Szép szóval, nyílt szívvel, Budapest, Logopédia Kiadó, 2003.
BOLTON, GAVIN: A tanítási dráma elmélete, Budapest, Marczibányi Téri
Művelődési Központ, 1994.
DEBRECEZENI TIBOR (szerk.): Szín-Kör-Játék, Budapest, Múzsák Könyvkiadó, 1984.

A keresztyén spiritualitás megélése 2. Lelkiségünk iránytűje a változó világban. A lélek gyümölcseiből életgyümölcsök!
Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére
LT’18.6.
Vezető: Dr. Csoma Judit Margit (lelkipásztor, Berekfürdő) Karin Baumgartner (Schaffhausen) Elke Rüegger (Zürich)
Időpont: 2018-11-05 - 2018-11-08
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 20
Regisztrációs díj: 15000 Ft/fő
Egyre többen szenvednek a magánytól, a reménytelenségtől, sokan szoronganak, és nem találják életük célját, értelmét. Az okok sokré-tűek, azonban megfigyelhető, hogy az ok sokszor abban rejlik, hogy igen sokan nem találják életük lelki otthonát, ami igazi védelmet, megtartást, tartást adna az életüknek. A hétköznapi terhek, az egzisz-tenciális kérdések oly annyira megterhelik a mai ember lelkét, hogy nem is jut el odáig, hogy az élete nehézségeit, a test és a lélek egyen-súlyának megkeresésével a lelkiség útján gyógyítsa. Ehhez szükséges-nek tartjuk, hogy jobban megismerjük a keresztyén lelkiséget, hogy az életet teljességében, egészében, egészségében lássuk és éljük meg.
A kérdés biblikus megközelítése Pál apostol Galatákhoz írt leve-lének ide vonatkozó része figyelembe vételével. A téma megközelíté-sének teológiai reflexiója.
Az elmúlt esztendő Lelkésztovábbképzőjén már elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni. A kiértékelő lapok nagy részén volt olvasható a kívánság, hogy folytassuk tovább ezt a témát. Tesszük ezt termé-szetesen úgy, hogy azok is, akik nem voltak jelen, ne érezzék ennek hátrányát.
Irodalmat ma már sokat találunk ebben a témában. Minél többet olvasunk erről, annál több mident tudunk egymással megosztani. Hozhatunk a Szentírásból Igéket, Énekeskönyvünk énekeit olvas-hatjuk ilyen szemmel is, különös tekintettel reformátoraink énekeire.

Ajánlott irodalom:
HAAK, RAINER: Alles wird anders. Ich auch. Ein spiritueller Kompass in Zei-
ten der Veraenderung, Freiburg, Herder, 2005.
KABAT-ZINN, JON: Az éber figyelemről - örök kezdőknek, Budapest, Ur-
sus Libris, 2016.
SHELDRAKE, PHILIP: A spiritualitás rövid története, Budapest, Kálvin ki-
adó, 2008.
WILD, PETER: Vom Glück vorzukommen, Einführung in die Spiritualitaet,
Ostfildern, Grünewald, 2008.
ZAHRNT, HEINZ: Mire jó a kereszténség, Budapest, Luther Kiadó, 2002. ZINK, JÖRG: Szent erőforrás, Budapest, Kálvin Kiadó, 2005.

A továbbképzésre magyarországi és határon túli lelkésznők jelentkezését várjuk.
Tiszántúliaknak jelentkezés a Lelkésztovábbképző Intézetnél. Érdeklődni lehet: csomajuditmargit@gmail.com
és +36-30-68-11-960

Istentisztelet - ahol a földiek és a Mennybenlakó találkoznak…
Rendszeres teológiai és pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet alakításához
LT’18.7.
Vezető: Dr. Hézser Gábor (pasztorálpszichológus) Dr. Kovács Krisztián (adjunktus, DRHE)
Időpont: 2018-11-12 - 2018-11-14
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Egyre többször kerül megfogalmazásra az istentisztelet reformja iránti igény. Igaz ez egyrészt a lelkipásztorok részéről, akik számára megter-helő, hogy nagy százalékban az igehirdetésen múlik az istentisztelet mi-nősége. De igaz ez a gyülekezet szempontjából is, akik passzivitásukkal, kellő ismeretek hiányában csupán hallgatói az alkalomnak s nem együtt-formálói. Miközben több fronton is történnek folyamatosan kísérletek és próbálkozások a változásra és változtatásra nézve, addig a jelenlegi litur-gia elemeinek elmélyült teológiai, spirituális és pasztorálteológiai vizsgála-ta és értelmezése a háttérben marad.
A továbbképzés célja, hogy egyrészt a ma használatos liturgia részei rendszeres teológiai és pasztorálpszichológiai megvilágításba kerüljenek, elősegítve a mélyebb megértést és a könnyebb megértetést. Másrészt a liturgiatörténeti és ökumenikus kontextus révén inspirációkat kíván adni a további lehetőségek feltérképezéséhez és az alternatív formák kompetens használatához. Ugyanakkor segítségül kíván lenni abban, hogy az istentisztelet megformálása ne csupán az igehirdetésre való készülésben merüljön ki, hanem fontos szempontot játszanak az egyházi év révén a liturgiai és a személyes kazualitás szempontjából a pasztorálpszichológiai szempontok is. A kurzus során közösen megformálandó liturgiák (áhítatok) segítik az elméleti információk gyakorlati elmélyítését.

Tematika:
• Szent idő és szent tér - az előkészület teológiai implikációi
• Hang és szünet - Az éneklés és a zene istentiszteleti jelentősége
• Klisé, kapaszkodó vagy őszinteség? - Az imádkozás és az imádság(ok) teológiája
• Fordulópont - Bűnvallás és bűnbocsánat-hirdetés
• A szószék két oldalán - Interaktív igehallgatás és passzív igehirdetés
• A szavak ereje - Az áldás teológiája
• Utánfutó vagy a közösség ünnepe? - Istentisztelet és sákra-mentumok

Pasztorálpszichológiai szempontok:
A résztvevők igényeiknek megfelelően a helyszínen közösen választ-juk ki azokat a témákat, amelyekkel pasztorálpszichológia alapon dolgozzunk. Ilyen témák lehetnek például:
• Istentisztelet? - rendszerszemléleti tájékozódás (ki tartja? miért? kinek? mi célból? mikor? hogyan?)
• A kommunikáció az érzelemre és értelemre hat - Isten az egész embert és nem csak a fejét teremtette - a kommunikatív interakciók komplexitása és az istentisztelet
• A személyiség meghatározó szerepe az istentisztelet alakításánál
- a lelkész legfőbb liturgiai és homiletikai eszköze a személyisége
• Az istentisztelet résztvevőinek személyiségtípusa - és az istentisztelet befogadása
• Istentisztelet és lelki egészség (az istentiszteletnek pszichohigiénia és terápiás hatása kell, hogy legyen)

Igény szerint lehetőség lesz alternatív istentiszteleti modellek, áhita-
tok megismerésére is. A résztvevőknek jelentkezésükkor előkészületi
anyagot bocsátunk rendelkezésükre a személyes felkészüléshez.
Ajánlott irodalom:
DOUGLASS, KLAUS: Isten szeretetének ünnepe. Az istentisztelet mai formáiról,
Budapest, Kálvin Kiadó/Luther Kiadó, 2005.
DRISCOLL, JEREMY: Ez történik a misén, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2014. HAFENSCHER KÁROLY: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megkö-
zelítésben, ökomenikus szellemben, Budapest, Luther Kiadó, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék, 2010. HÉZSER GÁBOR: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez. Elméletek és gyakorlati lehetőségek, Budapest, Kálvin Kiadó, 20073. HÉZSER GÁBOR: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat (II.
rész), Budapest, Kálvin kiadó, 19961.
KOVÁCS KRISZTIÁN: Az igehallgatás etikája: Avagy mit várhatunk el az igehallgató egyháztagoktól? In: Zsengellér J. - Kodácsy T. - Ablonczy T. (szerk.): Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest, KRE/PRTA/L’Har-mattan, Kiadó, 2016, 281-295.
MOLNÁR MIKLÓS: „Mely igen jó az Úristent dicsérni!”, A református istentisz-
telet alkotóelemei, Budapest, Kálvin Kiadó, 2001.
SZABÓ LAJOS (szerk.): Homiletika ökumenikus palettán - Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről, Budapest, Luther kiadó, 2013.

Igehirdetés és szupervízió
LT’18.8.
Vezető: Dr. Kocsev Miklós (egyetemi tanár, szupervízor, KRE HTK) Tóth János (RMK-Gyökössy Lelkigondozói Szolgálat)
Időpont: 2018-11-21 - 2018-11-23
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
A lelkészi munkaterület egyik legfontosabb részterülete az igehirdetés.
A keresztyén lelkigondozói képzések (CTP / KSA / KPV) egyik al-kotóeleme a prédikáció elemzés, a pasztorális szupervízió eszközeivel.
Az igehirdetés-elemzéseken keresztül betekintést nyerünk egyrészt a pasztorális szupervízióba, másrészt az igehirdető személyiségébe, kap-csolati viszonyaiba, spiritualitásába, stb.
A kurzus célja: a lelkészi szolgálatunk formálása, ezen belül is hangsú-lyosan egy jobb igehirdetői praxis érdekében.
A jelentkezőktől szeretnénk kérni egy viszonylag friss, a rábízott (általa gondozott) gyülekezetben valamilyen alkalommal elmondott igehirdetést. Lehetőség szerint az igehirdetéseket kép- és hangfel-vétellel (de legalább hangfelvétellel) kérjük, ami a képzés helyszínén lejátszható.
Az igehirdetéseket a kurzus résztvevőivel együtt meghallgatjuk és a pasztorális szupervízió lehetőségein keresztül értelmezzük (egy-egy más-fél órás időkeretben).
A kurzusra olyan lelkipásztorok jelentkezését várjuk, akik nyitottak mások (így a kollégáik) véleményére, ezt készek és képesek beépíteni a saját lelkészi (ezen belül igehirdetői) gyakorlatukba.

Megújuló katechézis 2. 2018.
Fegyelmezés a katechézisben
LT’18.9.
Vezető: Programfelelős: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI) Előadók: Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI) Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2018-11-26 - 2018-11-26
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
A lelkipásztorok egyik leggyakoribb kérése hittanoktatás ügyben,
hogy beszéljünk a fegyelmezésről. Hogyan tudjuk a gyermekek,
fiatalok figyelmét felkelteni és fenn tartani? Mit jelent egyáltalán a
fegyelmezés? Milyen lehetőségek vannak erre a hittanórán? A résztvevők
az adott téma megalapozása után játékos, kreatív módszertani
lehetőségekkel ismerkedhetnek meg.

Tervezett tematika:
• Fegyelmezési kihívások a katechézisben
• Módszertani ötletek és lehetőségek a katechézisben

Javasolt irodalom:
Részletes irodalomjegyzék a képzés elején.

Keresztyénség és iszlám
Eltérések, hasonlóságok és kihívások
K2018/LT’16.3
Vezető: Dr. Kovács Ábrahám (egyetemi docens, DRHE)
Időpont: 2018-03-23 - 2018-04-06
Hely: Mezőladány
Csoport létszám: 15-20 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 15000 Ft/fő
Az iszlám világa rég óta a keresztyénség mellett él, azonban a radikális iszlám európai és amerikai tevékenysége és a média előtérbe hozta az iszlámmal kapcsolatos sztereotípiákat, amelyeket ismeretek hiányában fogalmaznak meg sokszor befolyásos emberek vagy szervezetek. A kurzus egyik célja, hogy az iszlám sokféle arcát: teológiáját, világnézetét és kultúráját (európai, ázsiai, afrikai) bemutassa és a résztvevők számára alapismereteket nyújtson a nem ismert és meglepő jelenségekről. Az előadások kiemelten foglalkoznak az iszlám keresztyénség képével, Krisztus képével, emberről szóló tanításával, az iszlám társadalmi berendezkedésről alkotott állásfoglalásaival, a vallási tolerancia kérdésével és a mérsékelt, Európába is beilleszkedő, valamint radikális iszlám világával."

Barth konferencia
LT’18.11.
Vezető:
Időpont: 2018-12-11 - 2018-12-11
Hely: Debrecen
Csoport létszám:
Tanóra: 7
Regisztrációs díj: 4000 Ft/fő

A református dogmatika viszonya más világvallások tanításaihoz
Hare Krisna vagy Úr Jézus Krisztus?
LT’18.10
Vezető: Dr. Kovács Ábrahám (docens, DRHE
Időpont: 2018-12-03 - 2018-12-05
Hely: Berekfürdő, Megbékélés háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Cél:
A továbbképzés célja, hogy a gyülekezetek környezetében egyre erő-
teljesebben megjelenő világvallásokhoz való keresztyén viszonyulás
formáit megismertesse, valamint a saját hitünk és a másik vallás alapvető
tanításai között levő különbségeket, vagy párhuzamokat bemutassa.
A továbbképzés leírása:
A keresztyén egyház keresi, hogyan adja tovább hatékonyan a Jézus
Krisztus feltámadásáról szóló evangéliumot a mai sokszínű, szekularizált
világban. Eközben megjelennek a világvallások missziót végző
irányzatai is, akik esetenként nemcsak a gyülekezeteink szorosabb
vagy tágabb társadalmi környezetét érik el, hanem sokszor gyülekezeti
tagjainkat is.
Kevesen tudják, hogy a XX. századi pop kultúra legjelesebb együttese
a Beatles, a hinduizmus népszerűsítője volt. A My Lord című szám
mögött nem a Jézus Krisztus úr bizonyságtétele, hanem a ’Hare Krisna’
mantra áll.
A lelkipásztorainknak felelősségteljesen, alapos hitbeli, dogmatikai
ismeretek alapján kell viszonyulniuk a világvallások képviselőihez.
A képzés különös tekintettel a vaisnava hinduizmus Nyugaton megjelent
irányzatát, populáris nevén Krisnások tanításait vizsgálja meg.
A.Ehhez fontos egyrészt a saját hitvallásaink behatóbb ismerete.
B. Másrészt igen fontos a világvallások, jelen esetben a vaisnava hinduizmus
tanításainak minimális ismerete, amely lelkész generációk
számára kimaradt a teológiai oktatásból
C.A képzés segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a tárgyi ismereteket
milyen módon ültessük át a gyakorlatba (hol, mikor, hogyan kérdésekre
keresi a választ)

Módszer:
Az előadásokat közös megbeszélések követik. Fontos lesz az előre
kiadott anyagok alapján való egy-egy témakörhöz kapcsolódó beszélgetés.
Az olvasmányok a jelenlegi egyházi helyzetet figyelembe véve
vannak kiválogatva.

Ajánlott irodalom:
Kovács Ábrahám: „Különböző teológiai megközelítések más vallásokhoz”
in: Nagy Antal Mihály (szerk.): Napkelettől Napnyugatig.
Vallástörténeti tanulmányok I., Budapest, Református Zsinati Iroda
Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, 1999, 34-51.
Kránitz Mihály: Párbeszéd a modern világgal és más vallásokkal, http://www.vigilia.hu/2006/2/kranitz.htm
Küng, Hans - Stietencron, Heinrich von: Párbeszéd a hinduizmusról,
Budapest, Új Palatinus, 1999.
Nemeshegyi Péter: Vallások közötti párbeszéd, http://www.vigilia.
hu/2006/11/nemeshegyi.htm
Banyár Magdolna: Hari Fia. George Harrison, egy keleti vallási hagyomány
nyugati képviselője, Somogyvámos, Lál Kiadó, 2009.
Ádám Antal: Vallások párbeszéde in: Egyházfórum, Keresztény közéleti
- kulturális folyóirat 2004/6, 4-7.
Cupitt, Don: Eltűnt istenek nyomában, (ford.: Hernádi Miklós), Budapest,Kultúrtrade Kiadó, 1997.
Glasenapp, Helmuth Von: Öt világvallás, Budapest, Talentum, 3
1998.
Liptay, Lothar: A kereszténység viszonya más vallásokhoz, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2003.
Rahner, Karl: Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen,
in: Schriften zur Theologie V., Einsiedeln- Zürich-Köln, Benziger
Verlag, 1961.
Tillich, Paul: Rendszeres teológia, (Ford.: Szabó István) Budapest, Osiris Kiadó, 2000.

Lelkipásztori családi hét
Vezető:
Időpont: 2018-06-18 - 2018-06-22
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám:
Tanóra: 0
Regisztrációs díj: Ft/fő
A jelentkezési lapokat közvetlenül a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2019/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.