Lelkipásztori családi hét
Vezető:
Időpont: 2019-06-17 - 2019-06-21
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám:
Tanóra: 0
Regisztrációs díj: Ft/fő
A jelentkezési lapokat közvetlenül a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Imádságra nevelés lehetőségei
kreatív eszközökkel
LT'19.1.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI); Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI)
Időpont: 2019-05-23 - 2019-05-23
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
Célkitűzés:
A mindennapi katechézisről való beszélgetés során gyakran merülnek fel olyan kérdések, amelyek az imádsághoz, imádságra neveléshez
kapcsolódnak.
• Van-e létjogosultsága az imádságra nevelésnek és mit jelent egyáltalán?
• Hogyan lehet imádságra nevelni hittanórai keretek között?
• Hogyan használhatóak fel hétköznapi tárgyak és eszközök a kegyességi életre való nevelés szolgálatában?
• Milyen imádságformák jelenhetnek meg a hittanórán? A képzés során többek között ezekre a kérdésekre keresünk választ. Az imádságra nevelés elméleti alapjai mellett olyan konkrét ötletekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek segítséget nyújtanak az általános iskolai korosztály imádságra neveléséhez. A műhelymunka során néhány eszközt el is készítünk. A résztvevők számára szakmai anyagot és ötlettárat bocsátunk rendelkezésre.
Ajánlott irodalom:
Megújuló katechézis, MRN 2017/2, in: http://refpedi.hu/mrn2017/02/
K orher , E dgar J osef : Hogyan tanítsunk imádkozni?, Budapest, Jel Kiadó, 1991.
N émeth D ávid : Pasztorálantropológia, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017.

„Isten közelében”
Young Children and Worship
LT'19.2.
Vezető: Sógor Gyöngyi (hitoktató - Kányád) Makkai Ildikó (pszichológus, pár- és családterapeuta - Kolozsvár)
Időpont: 2019-09-30 - 2019-10-03
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 20
Regisztrációs díj: 15000 Ft/fő
A Young Children and Worship 1986 óta működő gyermekistentiszteleti program, egyedi megközelítése egy olyan áhítat jellegű gyermekistentiszteletnek, amelyben a kisgyermekek (3-10 éves korosztály) sajátosan kidolgozott bibliai történetek segítségével tapasztalják meg Isten közelségét, miközben Róla tanulnak.
A program módot ajánl arra, hogy a gyermekek integráltan vehessék ki részüket az istentiszteleti alkalmakból, míg liturgikus elemekkel ismerkednek, az egyházi év ciklikusan ismétlődő ünnepkörei szerint formálódnak, és olyan alaptörténeteket hallanak, amelyek bővítik istenismeretüket és válaszolnak életkoruknak megfelelő egzisztenciális kérdéseikre is. A történetek több érzékszerv egyidejű működtetésével jutnak el a gyermekekhez. Ez teszi lehetővé a sajátos belső megélése ket, de azt is, hogy a megismert történeteket másoknak is elmondhassák, illetve részleteikben hosszú ideig megőrizzék.
A Young Children and Worship gyermekistentiszteleti program rendkívül látványos. A bibliai történetek csodálatos, a legkisebb részletekig kidolgozott anyaggal, szöveggel „manipulálnak”. A környezet esztétikus, megnyugtató, első látásra megnyerő. A kialakítandó istentiszteleti rend áhítatot és fegyelmet sugall. Mindez egy könnyen áttekinthető, teológiailag alaposan átgondolt programban mutatkozik meg.
A továbbképző lehetőséget ad lelkipásztoroknak, hogy megismerkedjenek ezzel az egyedi megközelítésű gyermekistentiszteleti programmal. A négy napon át tartó intenzív együttlét alatt a résztvevők betekintést nyerhetnek egy olyan katekétikai irányzatba, amely a gyermeket úgy állítja a teológiai vizsgálat középpontjába, hogy szabadságot ad neki abban, hogy Isten keresésében ne tárgyként, hanem a találkozás alanyaként vegyen részt.
Bibliacentrikus, gyermekszerű, látványos, egymásra épülő, jól strukturált, lelkileg rendkívül bevonó történetek sorozatát is jelenti ez a képzés. Kevés a külső mozgás, annál több a lecsendesítő, „belső lelki munkára” invitáló „játék”. Ez az istentiszteleti jelleg miatt is meghatározó. Azt a hitoktatót, aki szokva van azzal, hogy állandóan aktivizálja a gyermeket, ebben a programban egy teljesen más szerep várja: az Istennek átadó, önmaga visszalépő, a gyermek és Teremtője közti találkozást elősegítő „alázatos szolga” típusának kell megfelelnie.
A képzés egyensúlyba állítja az elméleti ismertetést a gyakorlati tapasztalatszerzéssel.
Tematika:
• az istentiszteleti idő, tér és rend újragondolása, a gyermek helye mindebben
• a tanítói, illetve a segítők szerepének meghatározása (feladatokra lebontása)
• a bibliai történetek választásának oka
• az életkor spirituális és érzelmi áttekintése
• a terem berendezésének fontossága, eszközök helye és szerepe
• a rend és fegyelem kérdéseinek megbeszélése, begyakorlása
• a típustörténetek bemutatása, megbeszélése
• a történetek elmondásának sajátos módja
• a történetek feldolgozásának módja, bemutatók begyakorlása
• a történetekre felelés: sajátos kérdéstípusok - ennek megértése, továbbfejlesztése

A kazuália teológiája és gyakorlata 2.
Temetés
LT'19.3.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Szabó Lajos (nyugalmazott egyetemi tanár, EHE)
Időpont: 2019-10-14 - 2019-10-16
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Nincs közvetlen tapasztalatunk a halálról, de a meghalás folyamatáról sem. Amit látunk és tapasztalhatunk az - az esetek többségében - a másik ember életből való távozása, és az emberi egzisztencia határán felmerülő kérdések tisztázatlansága. A halál misztériuma feszítő kérdések elé állítja a lelkészt, a lelkigondozót, az igehirdetőt, a hívő embertársat. A halálról szóló egyházi tanítás sem egységes; magán hordozza különböző korok világnézeti és kulturális képzeteit. Ez egyházi gyakorlatunkban is ellenmondásokhoz vezet. Éppen ezért a kazuáliákról szóló tanfolyam e következő egysége - részben folytatva a házasság, az úrvacsora és a keresztség kurzusok tematikáját - a haldoklók körüli szolgálatra, a temetési szertartásra és a gyászfeldolgozás kérdéseire koncentrál.
A kazuáliák gyakorlatát körüljáró korábbi lelkésztovábbképző tanfolyamok során immár tisztázásra került: az egyéni életvezetés és a családi életvitel formái, az élet fordulópontjainak vallási „lekísérése” még mindig állandó tartozéka a keresztyén hagyománynak és a lelkészi szolgálatnak. Az egyház és a vallás jelenlétének igénylése az élet fordulópontjain annak ellenére jelentőséggel bír, hogy a mindennapokban nem feltétlenül látjuk az egyházi szolgálatát kérők életében az öntudatosan megélt hitélet ismérveit. A kazuális szolgálatok belátható időn belül továbbra is a lelkipásztori szolgálat konstans elemei maradnak. Így van ez a temetéssel és a haldoklók és/vagy gyászolók kísérésével is.
Az alábbi kérdések mentén kívánjuk teológiailag, spirituális- és lelkigondozói szempontból reflektálni a témát: hogyan viszonyuljon a lelkész az életről és a halálról való gondolkodás megváltozásához? Milyen kulturális paradigmaváltásnak lehetünk tanúi? Miről érdemes beszélgetni a haldoklóval vagy a gyászolókkal? Mit mondjunk? Hogyan szóljunk? Kihez szóljunk? Mikor szóljunk?
Beszélgetés súlyos betegekkel (kórházi látogatás), gyászolókkal. Gyakran hiányoznak a szavaink. Milyen elvárások és konfliktusok terhelik a temetési szolgálatra való készülést? Milyen szerepe lehet a gyülekezetnek a gyászolókkal szemben? Milyen környezetet jelent a keresztyén gyülekezet ma a halál, temetés és gyász gyakorlati helyzeteiben? Meddig tart a lelkész kísérése, törődése a gyászfeldolgozás
folyamatában?
A teológiai szempontok tudatosítása segíthet helyesen értékelni az egyes szituációkat, a saját szerep és az egyház küldetésének szempontjából. Másrészt gyakorlati megoldások, liturgiai formák és lelkigondozói esetek támaszthatják alá helyes teológiai és etikai álláspontunk alkalmazását. A gyászolók istentiszteletére újabban igény jelentkezik, annak a kérdésnek a mentén, hogy miként lehet segíteni az elengedés megélését. Ezt gyülekezetek különféleképpen valósítják meg (istentisztelet, gyászolók csoportja stb.).
Ajánlott irodalom:
Bodó Sára : Igehirdetés szenvedés idején, in: Szabó L. (szerk.): Homiletika ökumenikus palettán, Budapest, Luther Kiadó, 2013, 191−197.
Fazakas S.−Ferecz Á. (szerk.): Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak, Debrecen, 2014.
Fazakas S. (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2017.
Hampe, C. J.: Hiszen meghalni egészen más, Budapest, Lux, 1993.
Hézser G.: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez.
Elméletek és gyakorlati lehetőségek, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2007.
Josuttis, M.: A lelkész más (különösen a 6. fejezet), Kolozsvár, Exit Kiadó, 2017.
Möller, C.: Krisztus feltámadt, in: Lelkipásztor 74 (1999) 28−32. és 68−72.
Sefcsik Z.: Kazuális szolgálatok, in: Szabó L. (szerk.): A közösségépítő lelkész, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 165−178.

Drámapedagógiai lehetőségek
a katechézisben
LT'19.4.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2019-10-20 - 2019-10-22
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
A drámapedagógia, mint tanítási metodika közel 40 éve van jelen a magyarországi színházi és iskolai színtereken. Mára hatalmas mennyiségű magyar nyelvű szakirodalom, kiépült szervezeti rendszer áll az érdeklődők rendelkezésére.
Hogyan használható a drámapedagógia a hittanoktatásban? Mi az, amit módszerei közül mi is átemelhetünk tanítási gyakorlatunkba? Milyen haszna lesz diákra és hittanoktatóra nézve a drámás hittanórának? Hogyan fejlődhet közösségünk, a tanár-diák kapcsolat a közös játék segítségével? Hogyan tervezzünk meg egy drámás órát, hogyan vezessünk játékokat?
A képzés során ezeket a kérdésköröket is érintve a gyakorlatba átültethető, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre. Gyakorlatorientált munkára invitáljuk a résztvevőket.
A résztvevők számára helyben mappát adunk kézbe, melyben hazavihető ötlettárat és egyéb segédletek találhatóak. Ezen kívül, további bőséges anyagot (ötleteket, feldolgozásokat) küldünk ki a résztvevők számára e-mailben a képzést követően. Előzetes drámapedagógiai gyakorlat nem előfeltétel.
Programtervezet:
Fogalmi tisztázások, a drámapedagógia alapjai és katechetikai kapcsolópontok. Műhelymunka, saját élményű játék és feldolgozás.
Ajánlott irodalom:
Gabnai K.: Drámajátékok, Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1993.
Neelands , J.: Dráma a tanulás szolgálatában, (ford. Szauder Erik) Színházi füzetek IV., Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1994.
Kaposi L. (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak, Budapest, Magyar Művelődési Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1999.
Kaposi L.: Drámapedagógiai olvasókönyv, Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1995.
Kaposi L.: Játékkönyv, Színházi füzetek IV., Budapest, Kerekasztal Színházi nevelési Központ és a Marczibányi Téri Művelődési Központ, 2002.
Montágh I. (2003): Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve/Montágh Imréné - Bittera Tiborné : Szép szóval, nyílt szívvel, Budapest, Logopédia Kiadó, 2003.
Bolton , G.: A tanítási dráma elmélete, Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1994.
Debrecezeni T. (szerk.): Szín-Kör-Játék, Budapest, Múzsák Könyvkiadó, 1984.

Élet és szolgálat az elismerés erőterében
LT'19.5.
Vezető: Dr. Kiss Jenő (egyetemi tanár, Kolozsvár)
Időpont: 2019-11-04 - 2019-11-06
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Az elismerés más, mint a dicséret. A dicséret egy-egy helyes tettre vonatkozik, és arra ösztönöz, hogy kitartsunk abban. Az elismerés arra néz, amit másoknak jelentünk, és a létünkben erősít meg. Az embernek leginkább az elismerésre van szüksége. Arra, hogy őt egyedi létében és jelentőségében megerősítsék. Ez a szükség egyben jog is: minden embernek kijár, hogy elismerjék azért, amivel hozzájárul a számára fontos emberek jólétéhez és a kapcsolatok minőségéhez.
Ezeket a felismeréseket főképp a magyar származású Böszörményi-Nagy Iván kontextuális szemlélete fogalmazza meg, és az ő szemlélete alapján álló kontextuális lelkigondozás vallja magának.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a kontextuális lelkigondozás elméletének főbb elemeivel, főként a kapcsolati etika fogalmával és annak sajátosságaival. Ez az ismeret megalapozza a lelkigondozó lelkipásztor azon készségét, hogy elismerje gyülekezetében az arra jogosult embereket és munkálja az elismerést az emberek között.
A lelkipásztornak, aki nagyban hozzájárul a gyülekezet és a gyülekezeti tagok jólétéhez és kapcsolatainak minőségéhez, szintén kijár az elismerés. Arra keressük a választ, hogy a lelkipásztor honnan és hogyan kaphatja meg ezt az elismerést, figyelembe véve, hogy visszajelzés-szegény környezetben szolgál.
A lelkipásztor nem csak a gyülekezet jólétéhez járul hozzá, hanem a szűkebb és tágabb családja jólétéhez is. Hogyan ismerhetik el őt ezért a családtagjai? Ugyanakkor a családtagok is jelentősen hozzájárulnak a lelkipásztor szolgálatvégzéséhez és személyes jólétéhez.
Hogyan nyújthat a lelkipásztor ezért elismerést a családtagoknak? A továbbképzés ezekre a kérdésekre is választ keres, mert a lelkipásztort egyszerre Isten szolgájaként, egyedi jelentőségű emberként és családja tagjaként látja.
Ajánlott irodalom:
Meulink-Korf, H.-Rhijn, A. van: A harmadik, akivel nem számoltak, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2009.
Michelsen, M.-Muuligen W.van-Hermkens, L.: Összetartozásban. kontextuális segítésről, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2010.
Kiss J.-Meulink-Korf, H.-Melzer, A.: Megmásíthatatlan jogigény, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013.

A szégyen és a bűntudat feloldása
a Szentírás történetei alapján

Hogyan nyerem el újra emberi méltóságomat?
Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére
LT'19.6.
Vezető: Dr. Csoma Judit Margit (lelkipásztor, Berekfürdő) Karin Baumgartner (Schaffhausen) Elke Rüegger (Zürich)
Időpont: 2019-11-04 - 2019-11-07
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 20
Regisztrációs díj: 15000 Ft/fő
Ki az, aki ne szégyellte volna már magát és ki az, aki nem szólított fel még egy gyermeket sem, hogy szégyellje magát? A szégyen, amitől legszívesebben a föld alá süllyednénk. Vajon honnan ered ez az érzelmek között is olyan megfoghatatlan, titokzatos érzés? Ami sokszor megvéd, hogy nehogy még nagyobb szégyenbe kerüljek, máskor halásos méregként telepszik rá a lélekre. Van-e összefüggés a szégyen és a bűntudat között? Hogyan gyógyítható a szégyen és a bűntudat okozta lelki betegség a Szentírás történeteit vezérfonalként használva? Már enyhülésükkel is életenergia, jóllét és a fizikai egészség újjáéledése tapasztalható meg.
A Szentírás sok példával szolgál a számunkra, hogyan oldható fel a szégyen és a bűntudat bénító hatása. Ahhoz hogy önmagunkkal és a környezetünkkel való jó kapcsolatot felépítsük, újraépítsük és megőrizzük, szükséges, hogy ezekhez a fájdalmat okozó érzelmekhez konstruktív módon közelítsünk. A továbbképzés a téma teológiai áttekintését ajánlja meg.
Ebben a témában is egyre több szakkönyvet olvashatunk. Kérjük, hogy a továbbképzésre készülve, gyűjtsétek ki azokat az igehelyeket, Szentírásban található történeteket, amik a témához kapcsolódnak.
Ajánlott irodalom:
Németh D.: Pasztorálantropológia, 1. kötet, Budapest, L’Harmattan, 2012.
Klessmann, M.: Pastoral-psychologie. Ein Lehrbuch, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2009.
Pál F.: A szorongástól az önbecsülésig, Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2012.
Marks, S. (Hrsg.): Scham-Beschämung-Anerkennung, Berlin-Münster-WienZürich-London, LIT, 2007.
Tiedemann, J. L.: Szégyen, Budapest, Oriold és Társai Kft, 2018.
Hermann I.: Az ember ősi ösztönei, Budapest, Magvető, 1984.
Bradshaw, J.: A mérgező szégyen gyógyítása, Solymár, Casparus Kiadó, 2015.
Mc Laren, K.: Az érzelmek nyelvén, Budapest, Central Médiacsoport Zrt, 2017.

Missziói gyülekezet a 21. században
LT'19.7.
Vezető: Dr. Lovas András (lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens, DM)
Időpont: 2019-11-27 - 2019-11-29
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
A továbbképzés a helyi gyülekezet küldetését állítja a fókuszba, gyakorlati gyülekezet­építési szempontok, valamint missziológiai reflexió által.
A képzés során először megalapozzuk a missziói gyülekezet fogalmát: milyen perspektívát nyújt gyülekezeti szolgálatunkhoz az, hogy a helyi gyülekezet Isten missziójának részese, valamint, hogy ezt a küldetését egy konkrét helyen, konkrét időben hívatott betölteni.
A kontextualizáció szükségét és dinamikáját megértve lépünk tovább a konkrét gyülekezeti szolgálat átgondolása felé. Ezek között a lelkipásztori vezetésre, az evangélizálás és tanítvány képzés folyamatára, valamint a kontextualizált igehirdetésre fektetünk
hangsúlyt. A képzésben az előadások mellett csoportmunka, egyéni és közös reflexió
segíti az elmélyülést.

Az egyes egységek bővebb kifejtése:

Missziói gyülekezet
Megvizsgáljuk, hogy miért szükséges a mai helyzetben az ún. „missziói gyülekezet” (missional church) teológiai párbeszédbe belépni, és hogyan kapcsolódik ez a helyi gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálathoz. Missziológiai keretet vázolunk fel, az evangélium-egyház-kontextus dinamikus kapcsolatát, amely meghatározza a továbbképzés gyakorlati kérdéseinek misszió-teológiai megalapozását.

Kontextualizáció és teológiai látás
Ahhoz, hogy az evangélium megszólítsa azt a környezet, ahová Isten bennünket állított, át kell gondolnunk, hogy milyen módon szükséges megfogalmaznunk a Bibliai igazságot itt és most. Ez lehet az alapja annak, hogy a missziói gyülekezet életét, szolgálatát a maga egészében végig gondoljuk. Konkrét eszközt kapunk, amely segítségével a gyülekezetben elkezdhetjük ennek kidolgozását.

Lelkipásztori vezetés a missziói gyülekezetben
A lelkipásztor, mint Istentől felhatalmazott vezető helye és szerepe a gyülekezeti látás megfogalmazásában, a presbitériummal való közös vezetésben. Tervezés és a Szentlélek munkája a vezetésben.

Evangélizálás és tanítvány képzés
Hogyan építhetünk fel egy olyan struktúrát, amely a megszólítástól a megtérésre híváson át elvezet a felnőtt hitvallás alkalmáig? Milyen elemei vannak a mai világban a hitben való formálódásnak?
Milyen gyülekezeti struktúra segíti elő az evangélium által életre hívott közösség megélését, a közösségben való növekedést? Mi a közösség születésében a lelkipásztor szerepe?

Igehirdetés és kontextualizáció
Hogyan szólíthatjuk meg a Bibliához hűséges, Krisztus-központú igehirdetéssel a mai, szekularizált embert?

Ajánlott irodalom:
Bartholomew, C. G.-Goheen, M. W.: A nagy történet. Hogyan találjuk meg a küldetésünket a Biblia elbeszélésében?, Budapest, Kálvin Kiadó, 2018.
Keller, T.: Center Church, Grand Rapids, Zondervan, 2012. (Magyar nyelvű kiadás előkészületben, várható megjelenés 2019. tavasz.)
Kreider, A.: The Change of Conversion and the Origin of Christendom. Harrisburg, Trinity Press International, 1999.
Lovas, A: ”A keresztény ember identitása”, elérhető:
http://www.reformatus.hu/data/siteattachments/2/2014/3/9/Lovas%20András%20A%20keresztyén%20ember%20identitása.pdf
Newbigin, L.: Evangélium a pluralista társadalomban, Harmat Kiadó, Budapest 2006.

Egyház és politika - egyházpolitika?
„Kihelyezett” továbbképzés egyházmegyék részére a Lelkésztovábbképző
Intézettel való előzetes hely- és időpont egyeztetés szerint
LT'19.8.
Vezető: Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Időpont: 0000-00-00 - 0000-00-00
Hely: Kihelyezett
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: Ft/fő
Egyházunk életét és szolgálati lehetőségeit mélyen meghatározza az a társadalmi, politikai és gazdasági környezet, amelyben élünk. Magyarországon és a Kárpát-medencében e társadalmi-politikai valóság gyökeres változásainak lehettünk tanúi az utóbbi közel 30 évben.
Nem új-keletű ez a jelenség: a reformátori egyházak elterjedése és megerősödése, társadalmi jelenlétük kialakulása elképzelhetetlen lett volna politikai szándék és akarat nélkül, különösen Közép-Európában, így a magyar protestantizmus történetében is. Mégis, ez a körülmény nem vezethet az egyház autonómiájának, belső lelki-szellemi függetlenségének feladásához - mint ahogy nem jelentheti annak az igénynek a feladását sem, hogy az egyház építő, kritikai-konstruktív módon vegyen részt a közélet formálásában, a politikai kultúra alakításában.
A továbbképző során az egyház és állam, vallás és politika kapcsolatának elvi teológiai, reformátori és etikai szempontjainak tisztázása mellett kísérletet teszünk egyházi életünket ma meghatározó környezet elemzésére és az egyház mozgásterének feltérképezésére.
A következő kérdések várnak tisztázásra: mi változott a politikai környezetben az elmúlt évtizedek során? Miben áll az egyház igazi autonómiája? Milyen feltételei lehetnek az egyház és állam együttműködésének - és hol vannak ennek az együttműködésnek a határai?
Mit és milyen feltétel mellett kommunikáljon az egyház a modern kommunikációs eszközök segítségével? Hogyan viszonyuljon egymáshoz a presbiter-zsinati elv és a belső egyházi demokrácia igénye?
A képzés során egyrészt sor kerül a résztvevők tapasztalatainak megosztására, másrészt keressük azokat a szempontokat, amelyek segítségével reflektálhatók e tapasztalatok, nemcsak országos szinten, de a helyi gyülekezetek életére és mozgásterére lebontva.
Ajánlott irodalom:
Bölcskei G.: Változó társadalom és a református egyház, in: Tenke S. (szerk.): Földünk, hazánk, egyházunk, Budapest, 2002, 137−143.
Fazakas S.-K ovács K. (szerk.): Vallás és politika, Debrecen, 2019. (megjelenés alatt)
Fazakas S. (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2017.
Török I.: Egyház és politika, Pápa, 1935.

Kezdődik még valami új?
- avagy hogyan készüljek a nyugdíjas lelkészi évekre?
Azokat a lelkipásztorokat várjuk erre a kurzusra,
akik 1-3 éven belül készülnek nyugdíjba menni.
LT'19.9.
Vezető: Dr. Szabó Lajos (evangélikus lelkész, nyugalmazott egyetemi tanár, EHE) Dr. Szabóné Mátrai Marianna (evangélikus lelkész, nyugalmazott Gyakorlati Intézet vezető, EHE)
Időpont: 2019-11-12 - 2019-11-14
Hely: Berekfürdő Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 0
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Néha túl könnyedén hangzik el több, az ötvenes éveiben járó lelkész szájából, hogy „majd ha nyugdíjas leszek, beváltom az ígéreteimet mind...”. Egyházban és gyülekezetben, de családban és barátokkal kapcsolatban is nagy mondatok fogalmazódnak meg ekkor. Mások talán félelemmel és aggódással gondolnak erre az időre: mi lesz ve-
lem, ha már nem lehetek szolgálatban?
A kérdés az, hogy mi valósul meg majd mindebből? Mire is leszünk képesek hetven felé lelkészként, családtagként és barátként?
Erre a majdnem „hencegő”, ígérgető mondatra is igaz az ige üzenete: „Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap.” (Préd 27,1)
Mikor érdemes elkezdeni a felkészülést a nyugdíjas lelkészi évekre? Kinek fontos ezzel foglalkozni? Mi lesz velem, ha már többé nem én állok a középpontban és nem visznek magukkal a feladatok és a programok naponta? Az aktív munkásévek után egyszer csak hirtelen leáll a nyüzsgés, a dinamizmus és a pörgés. Más lesz a reggel és más lesz az este, de ennek az időnek is megvan a saját értéke és tartalmassága, amire mindenképpen érdemes jó időben felkészülni.
Nem csak a múlton tájékozódik egy nyugdíjas lelkész, hanem célokat keres, feladatokat kutat és segítséget kínál. Felértékelődik a szabadidő. Igény lesz a mozgásra. Nyugodt légkörű beszélgetések és találkozások esélye és minősége emelkedhet ebben az életszakaszban.
Erre jó alap a megszerzett tapasztalat és a bőséges számú szakmai élmény. „ A jó pap holtig tanul” - ezekben az években mire ad indítást ez a bölcsesség? Érdemes Martin Buber egy mondását felidézni: „Idősnek lenni csodálatos dolog, ha az ember nem felejti el, mit jelent az elkezdeni szó.”
Néhány bibliai történet interaktív feldolgozása. Visszatekintés és önértékelés az eddig megtett út állomásairól. Néhány most izgalmas teológiai kérdés diskurzusa. Felszabadító tervezés és jövő rajzolás - kicsit máshogy, mint ahogy esetleg eddig tettük.
Ezzel a kurzussal azoknak szeretnénk segítséget, bátorítást és erősítést kínálni, akik szívesen gondolkodnak el velünk együtt a nyugdíjba menetel lelkészi aspektusáról. De ezt nem egyedül szeretnék megtenni, hanem egy lelkésztovábbképző kurzus eleven közösségében.
Felkészületlenül kellemetlen lehet egy aktív életszakasz lezárása, de közös tanulással még itt is sok pozitív erő szabadítható fel Isten szeretetéből!

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent a 2019. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2019/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.