Mi történik az úrvacsorában - és az úrvacsora után?
A református úrvacsora teológiája és gyakorlata
„Kihelyezett” továbbképzés egyházmegyék részére a
Lelkésztovábbképző Intézettel való
előzetes hely- és időpont egyeztetés szerint
LT’20.11.
Vezető: Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Időpont: 2020-09-22 - 2020-09-22
Hely: Békés
Csoport létszám: 25 fő
Tanóra: 6
Részvételi díj: Ft/fő
A 2020-as év a testvér felekezetek számára kiemelkedő jelentőségű,
tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Magyarországon kerül megrendezésére 2020 szeptemberében. Az
Evangélikus Egyház is az úrvacsora évének minősítette az esztendőt.
Ezért a lelkésztovábbképző tanfolyam által újból körültekintő módon
kívánjuk tisztázni a református úrvacsoratan sajátosságát, történeti
kialakulását és úrvacsora-gyakorlatunk etikai konzekvenciáit. A kép-
zés Krisztus engesztelő áldozatának értelmezése felől indul ki, és úgy
tekint Jézus kereszthalálára − újszövetségi iratok tudósításai alapján
−, mint amelyre önkéntes odaszánás alapján, Isten üdvtervének ré-
szeként került sor, az ember megváltása, illetve az ember és az Isten
közötti kapcsolat helyreállítsa érdekében. Továbbá sor kerül a refor-
mátus úrvacsoratan sajátosságának bemutatására, a lehetséges téves
értelmezések ekkléziológiai konzekvenciáinak feltárására, valamint a
református úrvacsora-tan ökumenikus potenciáljának kimutatására.
Nem utolsó sorban a foglalkozás fel kívánja tárni a református úr-
vacsorai tanítás, kegyesség és gyakorlat lelki-kegyességi tartalmát és
szociáletikai jelentőségét.
Ajánlott irodalom:
Fazakas Sándor: A jótékony megszakítás reményében... in: Balog
Margit-Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatoló­
gia, Debrecen, 2013, 239−254.
Hafenscher Károly: Magnum Mysterium − az úrvacsora, in: Uő.:
Liturgika, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 9. fejezet, 489−538.
Török István: Dogmatika, XI. rész, 35.§., Kolozsvár, PTI, 2006.
Welker, Michael: Mi történik az Úrvacsorában? Debrecen, DRHE,
2013.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.