Etikai kérdések a gyülekezetben 1.
- Szexuáletikai kérdések
(Házasság előtti, házasságon kívüli szexualitás;
homoszexualitás; prostitúció/pornográfia)
LT’20.10.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Kovács Krisztián (egyetemi adjunktus, DRHE) (az adott témának megfelelő külső szakember; pszichológus, orvos stb.)
Időpont: 2020-11-23 - 2020-11-25
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
A változó társadalmi normák, a tabu témák megszűnése, a szexulitás-
ról való nyilvános beszéd, valamint a szexualitás képi megjelenítésé-
nek korlátlansága éppúgy jellemző társadalmunkra, mint a nevezett
témákról való különböző gondolkodások egyidejűsége. Az egyhá-
zaknak, s főként a protestáns felekezeteknek egyre gyakrabban kell
szembenézniük azzal, hogy a szexuáletikai kérdések nem preventív
módon érkeznek feléjük, hanem kész tényekkel szemben kell válaszo-
kat, iránymutatást, lelkigondozói segítséget nyújtani. A nyugati test-
véregyházak közül egyre több indul el egy olyan liberalizálódó folya-
mat irányába, amely jogos aggodalommal tölti el a Kárpát-medence
történelmi felekezeteit, a házasság tisztaságát, férfi-nő kapcsolatának
kizárólagosságát illetően. Mégis a szexuális orientáció s a szexuális vi-
selkedés tabumentesítése, mint jelenség nem oldható meg egyetlen
elhárító narratívával, hiszen annak számos lelkigondozói, pásztori, de
egyben prófétai megítélését, megoldását várhatják el a lelkipásztortól.
Az érintettség legtöbbször nem közvetlen, hanem közvetett, így a se-
gítségnyújtás komolyabb szakmai elmélyülést, árnyaltabb ítéletalko-
tást, s egyben megértőbb magatartást feltételez. A kurzus célja, hogy
az adott szexuáletikai kérdést több oldalról, objektíven, külső szakem-
ber bevonásával is járjon körül, figyelembe véve a társadalmi normák
megváltozott sajátosságait, és egyházunk teológiai meggyőződését.
Ajánlott irodalom:
Érzékeny kérdések. Miképpen vélekedhetünk a homoszexuális felebarátaink­
ról? Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013.
Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin Ki-
adó/Luther Kiadó, 2017.
Nicolosi, Joseph: Szégyen és kötődésvesztés. A helyreállító terápia gya­
korlata, Budapest, Harmat Kiadó, 2013.
Rae, Scott B.: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, Budapest, Har-
mat Kiadó, 2015.
Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi
magyarországi társadalomtörténetéhez, Budapest, Kaligram,
2018.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.