Lelkész, család, lelkészcsalád: akadály vagy lehetőség?!
Lelkészcsaládi kérdések és válaszok
LT’20.5.
Vezető: Sajtos Szilárd (lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, pár- és családterapeuta)
Időpont: 2020-09-30 - 2020-10-02
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Lelkészcsalád: akadály vagy lehetőség?! Már maga a témafelvetés is
botrány, tabu. Ismerős mondatok: nekünk papunk van, nem apunk...
Ő az egyedüllétben ég, mi az állandó választás kényszerében: család
és/vagy gyülekezet. Ismerős a kép: a nagy sátoros ünnepeken vagy a
zárszámadás alatt hangtalanul közlekedő család, aki inkább kikerüli,
elbújik a lelkipásztor elől...
Református lelkipásztorként családban élünk, még az is, aki egye-
dül él, szolgál; ő is családból jön, családtörténete van. Vajon, hogy te-
kintünk a családunkra a szolgálatunkban? Eszköz? Segítség? Akadály?
Feladat? Lehetőség?
Ha őszinte a szembenézésünk a kérdéssel, be kell vallanunk, hogy
egyikünk sem mondhatja el magáról, hogy állandó szinkronban tudja
tartani a két rendszert, a szolgálatot (gyülekezetet) és a családot. Sok-
szor más és más kihívások elé állítanak bennünket ezek a rendszerek,
az egyikben felmerülő kihívások megoldását nem segíti a másik. Vagy
talán rosszul csinálunk valamit? Sokszor túlterhelődnek a családjaink.
Választott párjaink nem feltétlenül érzik - a mi elvárásunk szerinti
- gyülekezeti tehervállalást. Széthullunk, elválunk. A gyerekeink ki-
ábrándulnak a gyülekezetből, a vallásgyakorlásból, elveszítjük őket...
Hol van a jó út?
Mi ma, a XXI. században a református lelkipásztori család-idill?
Mi jellemzi párválasztásunkat? Milyen(nek kell lennie) egy lelkészfe-
leség/lelkészférj(nek)? Milyen(nek kell lennie) egy lelkészgyerek(nek)?
Vajon kellenek egyáltalán elvárások? Vannak típusok? És miből lehet
építkezni? Vajon van metszéspont a gyülekezeti rendszer és a lelkész-
családi rendszer között?
A kurzus célja, hogy ismeretet, felismeréseket adjon ezekre a kér-
désekre magunkra vonatkozóan. A közösen megalkotott válaszaink
segíthetik, hogy még jobban megtaláljuk helyünket a rendszerben, a
családunkban, a párkapcsolatunkban, a szolgálatunkban akkor, ami-
kor mások tragédiáival, életkríziseivel szembesülünk és tőlünk várnak
támaszt, vigaszt, figyelmet.
A kurzusra szolgáló lelkészeket és lelkész-párokat (nem csak lelki-
pásztori, hanem „civil” végzettségűeket) is várunk!
A kurzus folyamán a következő témákat járjuk körbe:
• a család rendszerszemléletű meghatározása, és a lelkészcsalád
rendszerszemléletű megközelítése;
• a párkapcsolat családterápiás meghatározása és a lelkészi pár­
kapcsolat kérdésköre;
• családi életciklusok;
• a család megterhelődése: a válás és a gyász rendszerszemlélete, s
ezek pasztorálteológiai megközelítése;
• családi destruktívtás: alkoholizmus, abúzus, suiciditás, s az ezek-
re adott teológiai reflexiók;
• a (lelkész)család, mint erőforrás.
Ajánlott irodalom:
Angster Mária-Bagdy Emőke-F. Várkonyi Zsuzsa-Kozma-Vízke-
leti Dániel-Lukács Liza-Orvos-Tóth Noémi-Pál Ferenc-
Popper Péter: Otthonról hoztuk. Családi mintázat és a pár-
kapcsolatok, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2019.
Bodó Sára: Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei,
Kálvin Kiadó, Budapest, 2013.
Borgnár Gábor - TelkesJózsef: A válás lélektana, Közgazdasági és
jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Chapman, Gery: Egymásra hangolva. Öt szeretetnyelv a házasságban,
Harmat Kiadó, Budapest, 2006.
Cloud, Henry-Townsend, John-Carden, Dave-Henslin, Earl:
Családfánk titkai. Hogyan változtassunk káros családi mintá­
inkon, Harmat Kiadó, Budapest, 2012.
Csürke József-Vörös Viktor-OsváthPéter-Árkovits Amaryl: Minden­
napi kríziseink, Budapest, Oriold & Társai, 2014.
Hajduska Marianna: Krízislélektan, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,
2010.
Hermann Judit: Trauma és gyógyulás, Budapest, Háttér Kiadó, 2011.
Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belső világa, Semmel-
weis Egyetem Mentálhigiéné Intézet - Párbeszéd (Dialógus)
Alapítvány, Budapest, 2011.
Johnson, Sue: Ölelj át! 7 lépés az életre szóló szerelemért, Harmat Ki-
adó - EFT, Budapest, 2018.
Johnson, Sue-Sanderfer, Kenny: Kapcsolatra teremtve. Öllej át! -
együtt, Istennel, Harmat Kiadó - EFT, 2019.
Kast, Verana: Krízis és remény, Budapest, Animula Kiadó, 2012.
Kiss Enikő Csilla - Sz. Makó Hajnalka (szerk.): Gyász, krízis, trauma
és a megküzdés lélektana, Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapít-
vány, 2015.
Lazarus, Arnold: Házassági mítoszok. 24 végzetes tévedés a házasságról,
Animula Kiadó, Budapest, 2014.
Satir, Virginia: A család együttélésének művészete, Animula Kiadó,
Budapest, 2018.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.