Ajánlás
A nyári hónapok vasárnapjaira, Szentháromság ünnepe után 5. vasárnaptól a 17. vasárnapig tartó időszakban kíséri az úrnapi istentiszteletekre való készülés műhelymunkáját az Igazság és Élet ez aktuális száma. Ez időszak kimenetelét nehéz megjósolni: reménység szerint a fellélegzés ideje és a jelenléti istentiszteletek időszaka tartósabbnak bizonyul, mint az elmúlt hónapokban. De bárhogyan is történjen: találkozzon a gyülekezet a liturgikus templomtérben vagy újból az ún. online térbe szorulva, az Evangélium időszerű üzenetének hirdetése nem veszíthet érvényéből. A kommunikáció formái és csatornái változhatnak ugyan, de az Ige megértésére való törekvés igénye, az Írás üzenetének mindennapi élethelyzetünkkel való összekapcsolásának igyekezete, a személyes érintettség megélésének óhajtása változatlan marad -, mint ahogy a Szentlélek megvilágosító munkájáért való könyörgés sem szűnhet meg.
Egyébként az egyházi évnek ez az időszaka sem annyira mozgalmas. De talán éppen ezért alkalmas arra, hogy megálljunk, lecsendesedjünk és feltegyük magunknak a kérdést: miért prédikálunk? És mit prédikálunk? Vajon a mi igehirdetésünk mennyiben lehet eszköze és csatornája annak, hogy Krisztus önmagát közölje velünk az ő ígérete szerint? Igen, az igehirdetésünkre való készülés kiinduló kérdése eminensen dogmatikus-kérdés: mit jelent számunkra az, hogy az igehirdetésben a jelen levő Krisztussal számolunk? Nem ideák, vallásos eszmék, ilyen-olyan istenképzetek által meghatározott Krisztus-képpel van és lehet találkozásunk, hanem a valóságosan jelen levő Krisztussal a Szentháromság Isten erőterében… Jó újból tudatosítani, hogy Jézus reális jelenlétének nem állhat útjába sem az igehirdető rezignáltsága (az igehallgatók számának folyamatos csökkenése vagy a hit gyümölcseinek látszólagos elmaradása miatt), sem a gyülekezet tagjainak félelme vagy csalódottsága (az egyház szolgáinak vélt vagy valós alkalmatlansága miatt), sem a közéleti viszonyok kiábrándító valósága. De legfőképpen arra van szükség, hogy maga az igehirdető, illetve gyülekezeti szolgálatokra készülő lelkipásztor legyen nyitott: először ő maga nyíljon meg a minket kereső Krisztus jelenvalósága és a Lélek megvilágosító munkája előtt, hogy megértve a kijelentést megtegye azt, ami emberi oldalról kompetens módon megtehető: bevezetni az igehallgatókat az Ige megértésének belső összefüggéseibe…
Ebben a műhelymunkában és reménységünk szerint a Lélek által kísért folyamatban nyújtsanak segítséget e füzet igetanulmányai, a kazuális szolgálatokat inspiráló vázlatok, a nyári gyermektáborokra való munkaanyag, valamint a kitekintés rovat és könyvajánló teológiai reflexiói. Illesse köszönet e lapszám szerzőit, és legyen áldás a megrendelők, a felhasználók elmélyült készülésén.

Debrecen, 2021 júniusában

A szerkesztők